Μετάβαση στο περιεχόμενο

δήλωση δέσμευσης

δήλωση δέσμευσης

Με τη δήλωση δέσμευσης, μπορείτε να επιτρέψετε σε άτομα από το εξωτερικό να εισέλθουν και να παραμείνουν στη Γερμανία

Δήλωση δέσμευσης για ξένους επισκέπτες

Για την εξασφάλιση του έξοδα διαβίωσης από υπηκόους τρίτων χωρών (Πρόσφυγες ή μετανάστες) εξυπηρετεί τα λεγόμενα δήλωση δέσμευσης. Κατά κανόνα, οι αλλοδαποί που απαιτούν βίζα πρέπει να έχουν επαρκή ίδια κεφάλαια, προκειμένου να μπορέσει να καλύψει τα έξοδα που σχετίζονται με την προγραμματισμένη διαμονή.

Απαιτείται βίζα αλλοδαπός που δεν έχει τα απαραίτητα/αποδείξιμα ίδια κεφάλαια, μπορεί να εκδοθεί θεώρηση εάν, βάσει δήλωσης δέσμευσης από άτομο, εταιρεία ή ένωση με κύρια κατοικία τους τη Γερμανία, ανάληψη όλων των δαπανών αυτός ακολουθεί.

Τι είναι η δήλωση δέσμευσης;

Το άτομο/η εταιρεία ή η ένωση συμφωνεί με μια δήλωση δέσμευσης για πληρώσει όλα τα έξοδα, που προκύπτει από την παραμονή του αιτούντος θεώρηση για νομικά πρόσωπα του δημοσίου.

Συνεπώς, η δήλωση δέσμευσης περιλαμβάνει και αποζημίωση δαπανών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στα δημόσια νοσοκομεία, εκτός αν υπάρχει ήδη αντίστοιχη ασφάλιση υγείας. Η δήλωση δέσμευσης περιλαμβάνει επίσης τα έξοδα για τη διαδικασία της αστυνομίας μετανάστευσης εάν δεν φύγετε από τη χώρα μετά τη λήξη της βίζας σας.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή δήλωσης δέσμευσης

Για να μπορέσει ένα άτομο/εταιρεία ή ένας σύλλογος να υποβάλει δήλωση δέσμευσης πρέπει να προσκομιστούν και κάποια στοιχεία. Οι ιδιώτες πρέπει να προσκομίσουν διαφορετικά αποδεικτικά στοιχεία από μια εταιρεία/ένωση. της είναι αρκετό το εισόδημα δεν επαρκεί, είναι συχνά α δεσμευμένος λογαριασμός απαραίτητη. Αυτός είναι ένας ειδικός λογαριασμός που ο κάτοχος δεν μπορεί να διαθέσει ελεύθερα. Ο αιτών πρέπει να καταθέσει ένα ελάχιστο ποσό που απαιτείται από τη νομοθεσία στον δεσμευμένο λογαριασμό. Το ποσό αυτό παραμένει δεσμευμένο μέχρι ο επισκέπτης να φύγει ξανά από τη Γερμανία.

Τα άτομα πρέπει να υποβάλουν αυτά τα έγγραφα:

  • Αποδεικτικό ταυτότητας (π.χ. διαβατήριο ή ταυτότητα)
  • Επιβεβαίωση Εγγραφής
  • Απόδειξη εισοδήματος (π.χ. εκκαθαριστικό σημείωμα πληρωμής ή επιβολή φόρου εισοδήματος)
  • Αποδεικτικά στοιχεία για τυχόν οικονομικές υποχρεώσεις, όπως αποπληρωμή δανείων ή πληρωμές υποστήριξης παιδιών
  • Αποδεικτικό συμβόλαιο μίσθωσης ή τίτλο ιδιοκτησίας
  • Απόδειξη σχέσης με τον προσκεκλημένο

Οι εταιρείες και οι ενώσεις πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα έγγραφα:

  • Απόδειξη της ταυτότητας του εκπροσώπου της εταιρείας/ενώσεως και ενδεχομένως απόδειξη της εξουσίας εκπροσώπησης
  • Απόσπασμα από το μητρώο εταιρειών ή από το καταστατικό
  • Αποδεικτικό πιστοληπτικής ικανότητας της εταιρείας/σωματείου
  • Απόδειξη της σχέσης με το προσκεκλημένο άτομο (εάν υπάρχει, π.χ. επιχειρηματικές σχέσεις κ.λπ.)

Πόσο καιρό ισχύει μια δήλωση δέσμευσης και μπορεί να ανακληθεί;

Κατά κανόνα, η πρεσβεία δέχεται δηλώσεις δέσμευσης έως 6 μήνες μετά την έκθεση. Κατ' αρχήν, δεν θα πρέπει να μεσολαβούν περισσότεροι από 6 μήνες μεταξύ της υποβολής της δήλωσης δέσμευσης και της έκδοσης της θεώρησης. Αυτό συμβαίνει επειδή το οικονομικές συνθήκες του δηλούντος μέρους στο μεταξύ μπορεί να έχει αλλάξει. Εάν έχει ήδη λήξει μια περίοδος 6 μηνών, συνήθως απαιτείται η υποβολή νέας δήλωσης δέσμευσης.

Ο νόμος δεν προβλέπει ανάκληση δήλωσης δέσμευσης. Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εξωτερικών δεν γνωρίζει εάν μια ανάκληση μπορεί να αποτρέψει την υποχρέωση αποζημίωσης σε περίπτωση ζημίας. Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εξωτερικών δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η βίζα μπορεί να αποτραπεί μόνο εάν ανακληθεί μια δήλωση δέσμευσης.

Πόσο κοστίζει μια δήλωση δέσμευσης;

Η αμοιβή για τη δήλωση δέσμευσης είναι 29 ευρώ. Σύμφωνα με το άρθρο 47, παράγραφος 1, σημείο 12 του διατάγματος κατοικίας, το τέλος πρέπει επίσης να καταβληθεί εάν η αίτηση αποσυρθεί.

Μία σημείωση: Για γραφεία, αρχές ή δικαστήρια, συνήθως χρειάζεστε τα έγγραφα, τα πιστοποιητικά ή τα πιστοποιητικά όπως επικυρωμένη μετάφραση.

Ποια περίοδο καλύπτεται οικονομικά από τη δήλωση δέσμευσης;

Βασικά, μέσω της δήλωσης ακριβώς μεταξύ 90 ημέρες Οικονομικά ασφαλής για έως και 6 μήνες. Όποιος χρειάζεται μεγαλύτερη βίζα πρέπει να αποδείξει την οικονομική του ικανότητα για το υπόλοιπο διάστημα. είναι κατάλληλα για αυτό Τραπεζικά αντίγραφα των τελευταίων 3-6 μηνών, τα οποία δίνουν μια επισκόπηση του κατά προσέγγιση μηνιαίου εισοδήματος.

Περαιτέρω συνδέσμους και πηγές